1683 Argany obligació de proveir de neu la vila de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 18 d’abril 1683. OBLIGACIÓ. Gabriel Argany, pagès habitant de Prades, per temps d’un any que comença el dia d’aquest acte i finirà el darrer de març vinent, promet als honorables Josep Roig, Gabriel Oliver i Bernat Conesa, el corrent any jurats de la vila de Prades, presents, que per tot el dit temps pren a càrrec seu tota la neu que s’haurà de menester per a la provisió de la plaça de la vila de Reus, a raó de vuit diners pel port de cada arrova de neu portada a dita vila, i s’obliga a les condicions i penes a què està obligat l’arrendatari del refresc de la vila de Reus, i a deixar indemnes als dits jurats i arrendatari de totes les condicions i penes a què ells estan obligats pel que fa al dit refresc. I per major seguretat de totes les coses dóna per fermança a Ramon Jauset, pagès de Prades, present i acceptant, i per això tant el principal com la fermança obliguen tots i sengles béns mobles seus i de cadascun d’ells a soles. Són testimonis Pere Girona i Joan Besora, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.