1676 Arrendament fleca pa bell a Josep Forcades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 de juliol 1676. ARRENDAMENT PÚBLIC. Gregori Andreu, Pere Vilalta i Joan Alsamora, el suara esmentat any any jurats de Prades” arrenden per un any a Josep Forcades, pagès de Prades, “com a més donant y oferint en lo encant publich” la fleca del “pa bell” de dita vila, pel preu de cinc lliures moneda barcelonesa, descomptada una lliura que dit Forcades ha guanyat d’eixaus en dit arrendament, de forma que resten pagadores quatre lliures. L’arrendament s’inicia el dia i festa de Sant Jaume del present mes de juliol, i finirà al cap d’un any, precisant-se que resten fora del present arrendament els cinc dies de la fira. Aquest arrendament es fa amb diversos pactes i condicions, acceptades per dit Forcades, qui posa com a fermança a Onofre Exalà, pagès de la mateixa vila, qui també accepta el càrrec i posa els propis béns com a garantia. Són testimonis Esteve Espasa i Bernat Conesa, pagesos de Prades. El notari és Pere Domènech, que és l'escrivà de la Casa i Consell de la vila de Prades. Adjunt trobeu el text literal d’aquest document.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718), full 8 revers; català.


TRANSCRIPCIÓ:

FLECA DEL PA BELL DE TOT LO ANY A JOSEPH FORCADES

Dia 26 de juliol de 1676. Gregori Andreu, Pere Vilalta i Joan Alsamora, “lo present y corrent any jurats de la present vila de Prades” arrenden per un any a Joseph Forcades, pagès de Prades, “com a més donant y oferint en lo encant publich” la fleca del “pa bell” de dita vila, per preu de cinc lliures moneda barcelonesa, treta una lliura que dit Forcades ha guanyat de [exans] en dit arrendament”, de forma que resten pagadores quatre lliures. L’arrendament s’inicia el dia i festa de Sant Jaume del present mes de juliol, i finirà al cap d’un any, precisant-se que resten fora del present arrendament els cinc dies de la fira. Aquest arrendament es fa amb els pactes i condicions següents: “que lo dit Forcades durant lo temps del dit arrendament haja y dega tenir la dita fleca prvehida bé y degudament de pa bo y rebedor a coneguda dels mostassars de la present vila”. També “que haja y dega pastar al preu y conforme se vendrà lo blat en la plasa de Montblanch, y a més del dit preu se li donarà dos sous per quartera, conforme se acostuma”. També es recorda que s’atendrà a les ordinacions dels mostassars de la vila. També s’aclareix que les quatre lliures del present arrendament han de ser pagades sens dilació als jurats de Prades (o als seus successors en dit ofici) en dues iguals pagues, la primera el dia de Nadal primer vinent i la darrera i per al dia de Sant Jaume del mes de juliol. El dit Forcades accepta els pactes i condicions i per fermança posa a Honofre Exalà pagès de la mateixa vila, el qual accepta el càrrec i posa els propis béns com a garantia. Al seu torn, els jurats prometen al dit Forcades que no permetran que ningú altre, ni habitant de Prades ni foraster, vengui “pa bell” (sembla que es refereix al pà “de quarto” i al “de terçons” del pà del forn) ni en la vila ni en el seu terme. Per atènyer i complir aquestes coses els jurats obliguen els béns de la Universitat. Com a testimonis consten Esteve Espasa i Bernat Conesa, ambdós pagesos de la vila de Prades.