1675 Arrendament de les fleques de la fira a Rafel Espasa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 20 d’agost 1675. ARRENDAMENT PÚBLIC. Joan Juncosa, Joseph Viles i Ramon Serdà, aquell any jurats de Prades, havent procedit en legítima subhasta mitjançant Jaume Capdevila, nunci i corredor públic de la mateixa, amb assistència del batlle de la mateixa vila com es costum, per temps de cinc dies que començaran a córrer als 23 dies del present mes de agost i acabaran el dia 27, aquest inclòs, arrenden i concedeixen a Rafel Espasa, ferrer de dita vila, present, com a major donant i oferint en l’encant públic, les fleques de la fira de Prades, pel preu de vint i cinc lliures moneda barcelonesa que, descomptats deu rals de eixaus, resten vint i quatre lliures, pagadores amb diversos pactes i condicions, acceptat per dit arrendatari, que per major garantia posa com a avaladors i principals pagadors a Jaume Besora, fuster, i Pere Gras major, pagès, tots dos veïns de Prades, que també accepten i juren el seu càrrec i obligacions. Són testimonis Mateu Noguer i Jaume Moragues, també pagesos de dita vila. Qui dóna fe d’aquest acte és Pere Domènech, notari i escrivà de la Casa i Consell de la vila de Prades.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718); català.


TRANSCRIPCIÓ:

FLECA DE LA FIRA A RAFEL ESPASA. PREU 24 LLIURES

Los magnífics Joan Juncosa, Joseph Viles y Ramon Serdà, lo present y corrent any jurats de la present vila de Prades, havent procehit llegítima subhasta mitjnsant Jaume Capdevila, nuncio y corredor publich de la mateixa, ab asistencia del Sr Balle com es costum per temps es a saber de sinch dies que comensaran a correr als vint y tres dies del present y corrent mes de agost y finiran als vint y set de dit mes inclusive, arrenden y per títol de arrendament consedeixen a Rafel Espasa, ferrer de dita vila, present, tant com a mes donant y oferint en lo encant publich las fleques de la fira de dita vila, per preu de vint y sinch lliures moneda barcelonesa que, [rellevats] deu rals de eixaus resten vint y quatre lliures, pagadores ab los pactes y condicions següents y davall escrits, y no sens ells.

Primo. Ab pactes y condició que lo dit Rafel Espasa no puga ni deba portar a mes de tres lliures per quartera lo blat que en dites fleques se portarà.

Item. Ab pacte y condició que les sobre dites 24 lliures, preu del dit arrendament, haja y dega pagar per a dit die de vint y set de agost als dits srs. jurats o a qui ells ordenaran, sens dilació.

Item. Ab pacte y condisio que se haja de sometrer a les ordinacions dels mostesaps de la present vila.

Y lo dit Rafel Espasa, ab los pactes y condicions sobre dites accepta lo dit arrendament, y per major evictio y seguretat de dites coses ne dona per fermansa y principal pagador a Jaume Besora, fuster, y Pere Gras major, pagès, tots de dita vila de Prades, los quals, presents, accepten lo carrech de dita fermansa y volen ser tinguts y obligats a tot lo que dit on Principal és tingut y obligat, y per atenyer y complir les dutes coses tant lo dit principal com també les fermances ne obliguen tots y sengles bens seus y de quiscun de ells a soles, mobles, ab totes obligacions y renunciacions, y en particular en aquella la que diu que primer sia convingut lo principal que la fermansa, y ab jurament llargament ho firmen, en ma y poder de mi, Pere Domenech, notari y escrivà de la casa y consell de la vila de Prades.

Testes sunt Matheus Noguer et Jacobus Moragues, ambo agrícola villa de Prades.


NOTA SOBRE LA TRANSCRIPCIÓ: Hem procurat mantenir el mes fidedignament possible el llenguatge utilitzat, fins i tot en la pràctica inexistència, tret d'alguna excepció, d'accentuació gràfica. Sí que hem intentat adequar el text a la deguda utilització dels signes de puntuació, permetent-nos fins i tot, per a bé de la claredat del text, emprar els punts i a banda o salts de paràgraf, de fet no contemplats en el document.