1773 Miquel Macip marmessor fundació missa per l’ànima de Pere Noguer i familiars

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 d’agost 1773. FUNDACIÓ MISSA. Miquel Macip, pagès de Prades, com a marmessor i executor, junt amb d’altres, del testament i darrera voluntat del difunt Pere Noguer (per aquest elegit com a tal en el seu testament atorgat davant el reverent rector de Prades el darrer dia 6 de març), considerà i ordenà que fossin donats al reverent Pau Casals, prevere de Prades, una casa i una peça de terra allí mencionades, i del seu resultant i altres béns fos fundada una missa resada en la mesura en què arribés l’almoina i en els dies de poder treballar amb obligació d’oir missa, amb caritat de set sous i sis diners per a qui l’ajudi “que antes deberá hir a despertar al celebrador sacerdote, y después deberá tocar a batalladas la campana mayor”, per repòs de la seva ànima, i de llurs cònjuge, pares i germans. Per això institueix i funda dita missa resada a la parroquial església de Prades, al seu altar major, a la punta del dia de tots els dies, especialment de maig i altres de l’any de festes de precepte amb treball, començant amb les del mes de maig proper.

Per dotar dita fundació insolutum dóna, assigna i consigna a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades: primer, tot aquell censal de capital 305 lliures, 8 sous i deu diners, i pensió nou lliures, tres sous que cada 29 d’agost la dita marmessoria correspon al reverent Pau Casals, prevere de Prades, per creació atorgada davant aquest notari, Joan-Pau Hortet, el dia present i abans d’aquesta. En segon lloc, aquell altre censal de preu 90 lliures i pensió dues lliures i catorze sous que cada 27 de juliol corresponen Joan Salvat i la seva mare Francesca, cònjuge en segones núpcies d’Ermengol Cendrós i en primeres del difunt Antoni Salvat”, tots pagesos de Prades, per creació atorgada davant Salvador Alba, notari d’Ulldemolins, el darrer 27 de juliol, tant en preus com en pensions i prorrates a partir de la data del present document. Aquests censals estan subjectes al redimir, la qual cosa haurà d’observar dita Reverent Comunitat venint el cas de la seva extinció. En nom de dita Reverent Comunitat accepta la dita fundació i els corresponents compromisos Francesc Gras, prevere i bosser de la mateixa.

Són testimonis Francesc Cabañas i Ventura Ferris, pagesos de Prades. Dits Macip i Gras signen de pròpia mà.

FONT. AHT : FN de Reus, capsa 532 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1772-1773, full 103 revers/1773; castellà.

DOCUMENTS RELACIONATS:

  • 1773_Miquel_Macip_marmessor_venda_casa_i_terra_al_reverent_Pau_Casals.
  • 1773_Marmessors_difunt_Pere_Noguer_venda_peça_de_terra_a_Joan_Salvat_i_mare.