1772 Capítols matrimonials Pere Casals Gras amb Maria Roig Vilalta

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 31 de gener 1772. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols matrimonials entre Pere Casals Gras fadrí pagès (fill del difunt Joseph Casals, pagès difunt, i de Magdalena Gras, vivent,cònjuges de Prades) i Maria Roig Vilalta donzella (filla de Francisco Roig, pagès vivint, i d’Elisabet Vilalta, difunta, cònjuges de Prades).

La mare del contraent i el seu germà Joan doten aquest amb una peça de terra situada en la partida de les Forquetes, 50 lliures barceloneses, diversa roba i una caixa de noguer amb pany i clau. Francisco Roig, pare de la contraent, dota aquesta amb 140 lliures barceloneses a pagar en diversos terminis al llarg de tres anys, diverses peces de roba i una caixa de noguer amb pany i clau. El contraent fa 20 lliures de creix o augment de dot de la seva esdevenidora muller, a la qual associa igualitàriament a totes compres i millores que puguin esdevenir-se. Es manté l’habitual prioritat dels barons sobre les dones, però no necessàriament la primogenitura, per davant la qual prima la voluntat dels pares, en funció eventualment d’un criteri de capacitació dels fills.

Són testimonis Salvador Febrer i Domènec Bonet, ambdós pagesos de Prades. Francesc Roig, Joan Casals i Pere Casals signen personalment, mentre que per Magdalena Gras, i Maria Roig, que diuen no saber escriure, de voluntat seva signa dit Febrer testimoni.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1772, full 43 revers; català.