1770 Concòrdia Besora amb marmessors difunt Pere-Josep Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 de maig de 1770. CONCÒRDIA. Escriptura de Transacció i Concòrdia entre Francesc (“Francisco”) Besora, pagès de Prades, successor universal de la difunta Florentina Besora, primera muller del difunt Pere-Josep Aixalà, i els marmessors d’aquest darrer: Francesc Gras, prevere i beneficiat de Prades; Sebastià Aixalà, pagès de Vilaplana; i Isidre Fort, pagès de Capafonts. Francesc Besora s’obliga a pagar en el termini d’un mes un total de 265 lliures: 100 a Florentina Fort, vídua de Pere-Josep Aixalà; 50 a Sebastià Aixalà; i 115 per fundacions i sufragis per l’ànima del difunt Pere-Josep Aixalà, pagaments tots ells ordenats en el testament d’aquest. Francesc Besora, a més, s’encarrega de tots els censals a què tals béns estiguin obligats, i cedeix a Florentina Fort, segona muller i vídua de Pere-Josep Aixalà, l’actual collita del blat dels referits béns. Per la seva banda, els marmessors d’aquest es comprometen, un cop Francesc Besora hagi complert tots els seus esmentats compromisos, a lliurar-li la possessió de la casa i demés béns que aquell posseïa el dia del seu òbit. Uns i altres accepten els acords i renuncien a fer altres reclamacions futures. Són testimonis Joan Febrer, prevere, i Bernat Pi, apotecari, els dos de Prades. Francesc Gras signa en nom propi i de Sebastià Aixalà, Isidre Fort i Francesc Besora, que diuen no saber escriure.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1770, full 74 revers; català.