1768 Capítols matrimonials Josep Casals Lledó amb Florentina Gras Roig

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de juliol 1768. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols matrimonials entre Josep Casals Lladó, fadrí pagès de la vila de Prades (fill de Joan-Baptista Casals, pagès, i de Maria Lladó, cònjuges de dita vila, vivents) i Florentina Gras Roig, donzella (filla de Rafel Gras, pagès, i de Florentina Roig, cònjuges de la mateixa vila, vivents). Els pares de la contraent, juntament amb el seu oncle el reverent Francesc Gras, prevere, ordenen aquesta hereva universal dels seus béns, reservant-se’n però en vida llur ple usdefruit, del qual prometen sustentar els futurs cònjuges i llur família a canvi que aquests treballin per al bé de la casa; també es reserven, per a poder testar i lliurement disposar, pare i oncle 100 lliures, i la mare 50; també es pacte que si la contraent morís sense descendència només podria disposar de 400 lliures i hauria de tornar la resta als donadors, i que si el seu pare Rafel Gras tingués fill mascle del present o altre matrimoni, la dita donació universal restaria sense efecte i per si fos el cas la doten ara d’una casa a la vila de Prades, al carrer de la Carnisseria d’una peça de terra anomenada la Sort del Clos, i de la meitat de l’hort que els donadors tenen en la partida del Pagès; emperò, si morís sens fills o filles, hauria de limitar-se a disposar de 200 lliures i retornar la resta. D’altra banda, els pares de Josep Casals i el seu germà Joan concedeixen a aquest un dot de sis-centes lliures, tres-centes en diners comptants i tres-centes en terres, a més de diverses robes, amb pacte que amb la present donació degui donar-se per satisfet de tot el que li pertoca o pogués pertocar dels drets del seu difunt oncle, el prevere i beneficiat Josep Casals; si morís sense descendència, el contraent només podria disposar de la quantitat de dues-centes lliures, havent de retornar la resta. Els pares de Florentina i ella mateixa associen al seu esdevenidor marit a totes compres i millores que puguin tenir lloc en el present matrimoni. Són testimonis el doctor en medicina Pau Cugul, i Bonaventura Olivé, apotecari, els dos en dita vila de Prades domiciliats. Els dits Joan Batistes Casals, Joan Casals, Joseph Casals, Rafel Gras y el reverent Francisco Gras han firmat de mà pròpia; mentre que per les dites Maria (“Casals y”) Lladó, Florentina (“Gras y”) Roig, i Florentina Gras donzella, que diuen no saber escriure, de voluntat seva ha signat un dels testimonis.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1767-1768, full 58/1768; català.