1762 Procuradors de la Confraria del Santíssim Sagrament (de Prades) venen pati a Francesc Pibernat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 18 d’abril 1762. VENDA PATI. Anton Espasa i Isidre Abelló, pagesos de la vila de Prades, en nom de Procuradors en el corrent any de la Confraria del Santíssim Sagrament de dita vila, venen a Francesc Pibernat, baster de Prades, un pati situat en aquesta, a l’anomenat Carrer Obscur (el qual confronta de llevant amb dit carrer, de migdia amb Bernat Conesa, de ponent amb Antoni Vilà, i de tramuntana amb Sebastià Criviller), pel preu de setanta lliures barceloneses, deu d’elles pagades al comptat i les restants seixanta amb acte adjunt de creació d’un censal d’aquest preu i 36 sous de pensió anual, amb obligació de tots els béns de la Confraria, però no els propis de dits procuradors. Foren testimonis el reverent Joan Febrer, prevere, i Pere-Josep Aixalà, pagès, ambdós residents en la mateixa vila de Prades. Els dos venedors signen aquest acte de venda i carta de pagament.

FONT. ACA: a Notariales Varia, 1188 : Alba i Molins, Salvador, notari d’Ulldemolins : Manual 1762, full 42; castellà.