1761 Àpoca dels administradors de l’Hospital de Prades a pagès d’Albarca per lluïció censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1761 ÀPOCA LLUICIÓ CENSAL. Joan Febrer, prevere i beneficiat de la parroquial església de Prades, i els regidors de la mateixa vila Miquel Massip, Joan Besora i Rafel Montserrat, tots ells en qualitat d’administradors de l’Hospital de Prades, atorguen carta de pagament i liquidació a Josep Argany, pagès d’Albarca, de la quantitat de vint lliures moneda barcelonesa en lluïció, redempció i total extinció d’aquell censal del mateix preu i pensió dotze sous que cada 2 de desembre Josep Dalmau, mestre de cases resident a la Poble de Cèrvoles, prestava a dit Hospital, censal que Josep Argany s’obligà a redimir i quitar en pagament del preu de dues peces de terra situades a Albarca que comprà al dit Josep Dalmau. Foren testimonis Josep [`cognom::Roca]], teixidor de lli de Prades, i Antoni Tarrés, pagès d’Arbeca. Signaren el document Joan Febrer i Miquel Macip, però per no saber escriure no ho feren ni Joan Besora ni Rafel Montserrat, en nom dels quals ho féu Josep Soldevila, manescal d’Ulldemolins. Acompanya aquest document un altre pel qual Miquel Massip, Joan Besora i Rafel Montserrat, regidors el corrent any 1761 de la vila de Prades, i com a tals administradors de l’Hospital de dita vila, donen poders al reverent Joan Febrer, prevere i beneficiat de la mateixa, per a gestionar afers relacionats amb dita administració.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1761, full 50 revers; castellà.