1757 Maria Calderó contra tutora de Pere-Joan Anglès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 1 de setembre 1757. VERBAL. Josep Mas i Roger, notari públic de Cornudella i actuari de la Cort del Batlle de Prades, certifica que en la data assenyalada es troba aquest verbal pel qual Joan Baptista Casals, batlle d’aquesta vila, seguint el consell del seu ordinari assessor, Antoni Olives, i atenent a la demanda efectuada per Maria Calderó, vídua de Joan Pont, pagès de la mateixa població, contra Maria Anna Anglès, vídua de Tomàs Borràs i tutora i curadora del pupil Pere-Joan Anglès, sigui condemnada a signar-li l’auto de venda d’aquella peça de terra d’uns dos jornals de llaurada, situada al terme de Prades i partida del Cap del Pla que pel preu de cent lliures dita Maria Calderó convingué amb Josep Anglès, pare de dit pupil, efectivament pagada però de la qual no se’n pogué signar l’escriptura degut a la mort de dit venedor.

La dita Maria Anna Anglès reconeixia la venda i pagament, però segons llegim no volia signar per no haver intervingut per res en aquella transacció.

Sembla que dit assessor sentencia que les costes d’aquest procés es divideixin a parts iguals entre les dues parts.

FONT. ACP : Fons Pascó : Cort del Batlle de Prades (Plec de Processos) : “Maria Pont y Calderó viuda de Juan Pont, labrador de la villa de Prades, contra Maria Anna Borràs y Anglès, viuda de Thomàs Borràs, tutora, curadora y administradora de la persona y bienes del pupillo Pedro Juan Anglès, de la misma villa”; castellà i llatí.