1755 Universitat de Prades assignació a la Reverent Comunitat de Preveres de la vila

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 20 de maig 1755. ASSIGNACIÓ. Joan-Baptista Anglès, Pere Oliver, Joan Calderó i Domènec Bonet, tots pagesos i regidors de Prades, en presència de Josep Lledó, batlle, convocats i reunits en la casa del Comú i Universitat de dita vila, per donar forma a la paga de l’anual pensió abans de 117 lliures i avui, en força de la Reial reducció, 70 lliures i 4 sous que per diverses partides la dita Universitat paga a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades, assignen a aquesta, anualment, seixanta lliures en pensió o allò que sigui del producte anual de l’arrendament del molí fariner que dita Universitat té en el terme de Vilanova de Prades, pensió que es començaria a rebre l’any següent a l’arrendament que tenen fet a Dionís Olives, metge de l’Espluga de Francolí. Són testimonis Josep i Bonaventura Anglès, ambdós pagesos de Prades. Tots els atorgants signen de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 :  Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 58/1755; castellà.