1738 Anglès pare i fill venda i creació censal a llaner de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, dimarts 10 de novembre 1738. CREACIÓ CENSAL. Pere-Joan Anglès i Josep Anglès, pare I fill, pagesos de la vila de Prades, per tal de pagar a Josep Bellver 84 lliures i 8 sous moneda barcelonesa per certes causes i raons descrites i expressades en acta en data 12 de març, de 1738 degudes a dit Bellver per Josep Anglès, així com per subvenir altres necessitats dels dits atorgants,venen i originalment creen a favor de dit Bellver, emperò a gràcia de redimir mitjançant quatre iguals pagues, un censal mort de preu cent lliures i pensió anual cinc lliures. I per major seguretat expressament obliguen i hipotequen per dita quantitat de cent lliures tota aquella peça de terra, d’uns quatre jornals d’extensió, que tenen i posseeixen al terme de Prades i en la partida dita la Serra (la qual afronta a l’est amb el camí que va a Vilanova de Prades, al sud amb terres pertanyents al convent de frares mercenaris de Montblanc, a l’oest amb Joan-Baptista Casals i al nord amb Andreu Espasa, aquests pagesos de Prades), amb facultat que en cas d’impagament dit Bellver pugui vendre la dita peça de terra a l’encant públic. Acompanya aquesta escriptura la corresponent àpoca. Són testimonis Salvador Pomarol, escrivent de Reus, i Jeroni Juncosa, pagès de Prades. Josep Anglès signa de pròpia mà, mentre que per dit Pere-Joan Anglès signa dit Juncosa.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 331: Blanxart, Josep : Manual notarial 1737-1739 de Pere Gay i Josep Blanxart, full 104 revers; llatí.