1724 Capbreu de Pere Roig menor

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 24 de juliol 1724. CAPBREU. Pere Roig menor, pagès de Prades, confessa i reconeix que té i posseeix per Nicolau de Cardona i de la Cerda, comte de Prades i senyor de la present vila i terme, en alou, lluïsme, firma, fadiga i altre qualsevol dret dominical, un tros de terra de pa o campa de tinguda de deu peus de amplada i un tornall de llargària, situada al terme de dita vila i a la partida anomenada la Ribeta, que afronta a l’est amb terres de Pere Gras, ferrer, al sud amb terres de Josep Calderó, a ponent amb terres de Pere Alsina i al nord amb terres de dit denunciant; el qual tros de terra és part de la sèquia del molí derruït que en aquell temps tenen i posseeixen els cònjuges de dita vila Pere i Francisca Alsina i Bonet; prometent pagar el cens de cinc sous anuals que correspon dit molí derruït i que en aquell temps paguen els dits cònjuges Alsina i Bonet, pagadors el dia de Nadal. El qual tros de terra correspon i pertany a dit Pere Roig denunciant per haver-lo comprat a Joan Alsamora, com consta de l’acte en poder de l’Escrivania Comuna del rector de Prades als vint dies del mes d’agost de l’any 1721, i que al dit Alsamora corresponia pels títols expressats en la confessió per ell feta el dia 18 de abril de 1682, en poder de Mateu Romeu, notari públic de la vila de Reus.El notari d'aquesta capbrevació és Felicià Martí, notari de la Selva del Camp.

FONT. ACAC, fons Notaris forans, reg. 2125: Capbreu del comtat de Prades 1724-1727, full 20.