1711 Cort del Batlle de Prades venda terra al públic encant per mandat d’execució

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 24 de març 1711. VENDA TERRA. Antoni Montserrat, batlle de la vila i termini de Prades, en nom de la Cort del Batlle, atenent a la sentència en què condemà als cònjuges Anton Gassull i llur muller Teresa a pagar 70 lliures i 19 sous moneda barcelonesa per les raons expressades en la causa del contenciós entre aquests i el reverent Pere-Joan Roig, procurador de la Reverent Comunitat de Preveres de la parroquial església de Prades, i al mandat d’execució en què s’acordà vendre en pública subhasta i en base a la corresponent tabba tota aquella meitat d’era situada al terme de Prades, en la partida dita del Collet de les Borges (la qual afronta a l’est amb mossèn Jaume [Prurbats?], a l’oest amb els hereus del difunt Pere Domènech, al sud amb Bonaventura Torner, i al nord amb el camí del collet de les Borges), que abans era dels cònjuges Anton Gassull i Teresa com a tenidors dels béns dels difunts Pere Benet Bonet i llur muller Teresa, tots pagesos de Prades, venda feta “de mal grat y mala voluntat per via de execució per la cort de la present vila” en data del dia 27 de gener de 1711, ven l’esmentada meitat d’era al dit Pere-Joan Roig, en qualitat de procurador de dita Reverent Comunitat, com a major ofertant en encant públic.

FONT. AHT: FN Falset: Cornudella, capsa 8; Dos, Jaume : Manual 1711, full 51 revers; llatí, i català (tabba).