1700 Concòrdia mossèn Francesc Gras amb diversos Prades i Capafonts

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 9 de setembre 1700. tipus;;CONCÒRDIA. Atenent al plet i controvèrsia mogut en la Cort del Batlle de Prades per i entre el reverent Felip Gras, prevere i beneficiat de dita vila, en tant que col·lector i agent de les almoines i causes pies d’aquesta, d’una banda, i de l’altra Pere Febrer de Prades i els veïns de Capafonts Pau Girona, Pere Voltó, i Florentina vídua deixada de Sebastià Jauset, com a tinents dels béns del difunt Bernat Fort i com a fiances dels cònjuges de Prades Joan Vallverdú i Elisabet; per tal d’evitar plets, despeses i discòrdies, acorden una concòrdia, que tot seguit resumim:

En primer lloc Felip Gras renuncia a la causa per ell interposada si dits Febrer, Girona, Voltó i vídua Jauset compleixen amb allò acordat i per ells més avall promès en aquesta concòrdia, de tal forma que si no fos així tal renúncia no tindria cap efecte i dit Gras prosseguiria l’execució en contra d’aquests i els seus béns, “sens intervenció de nou judici ni causa”.

En un segon capítol els suara citats prometen pagar a Felip Gras la suma de 72 lliures barceloneses per pensions degudes de censal, pagadores en quatre iguals pagues, a raó de 18 lliures per paga i que representen 4 lliures i 10 sous per cadascun d’aquests; la primera paga en aquell moment i les demés cada any en el dia de Nostra Senyora del mes d’agost, ço és els anys 1701, 1702 i 1703.

En un tercer capítol dit Gras col·lector, en dit nom, afranqueix a aquells la resta d’import de les pensions a condició que paguin les despeses de la causa i s’encarreguin del dit censal de preu cent lliures i pensió anual cent sous, que vindrien a tocar a 25 lliures de preu i 25 sous de pensió anual per cada un dels sobredits.

En un quart capítol els dits Febrer, Girona, Voltó i vídua Jauset prometen encarregar-se de l’abans esmentat censal, que en origen era de 99 lliures de preu i altres tants sous de pensió, i al qual ara, per pacte exprés, hi afegeixen 1 lliura de preu i 1 sou de pensió anual; el qual censal fan com a fiances sobredites dels dits cònjuges Vallverdú.

En un altre capítol Felip Gras promet que en acte a banda signarà àpoca de les dites 72 lliures pagades de pensions i de 22 lliures pagades de despeses. Finalment les dues parts prometen tenir aquesta concòrdia “per ferma y agradable”: mossèn Felip Gras sobre els béns de dita Causa Pia de Elisabet Cerdana i els dits Febrer, Girona, Voltó i vídua Jauset sobre tots els seus béns.

Són testimonis Ramon Jauset, pagès de Prades, i Joan Domènech, pagès de Vilanova de Prades.

Un resum d’aquest document fou inscrit amb data 7/2/1790, pàgina 63 revers del manual 1790 de la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, si bé extret segons es diu d’una no sabem si referència, còpia o resum del mateix, datat l’11/11/1788 en poder de Felicià Girona, notari de Reus.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 66 revers; català. 

ANOTACIÓ: Tinc dubtes d’interpretació respecte al paper que juguen els esmentats cònjuges Vallverdú.