1696 Josep Noguer menor venda a carta de gràcia quatre censals a notari de Falset

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 11 de juny 1696. VENDA CENSALS. Josep Noguer menor de dies, tant en nom propi com en el de procurador ordenat (en data 31 de maig del mateix any, en poder d’aquest mateix notari) pel seu pare, Josep Noguer major de dies, ambdós pagesos de Prades, per tal de pagar a Jaume Pedret, ciutadà honrat de Barcelona domiciliat a Reus, 45 doblers d’or i interessos procedents d’un intercanvi que féu dit Josep Noguer major amb dit Jaume Pedret (testificat per Joan Pellicer, notari de Falset, el 6 de març de 1681), ven a aquest, a carta de gràcia de redimir, quatre diferents censals pel preu de 281 lliures que és la suma del preu dels mateixos: 1) Tot aquell censal mort ja creat de preu i propietat 110 lliures i pensió aitants sous que anualment cada dia 6 de juny, per encàrrec de dit principal, Ramon Anglès, pagès de Prades, fa i presta a Josep Noguer menor ( tal i com consta amb instrument públic rebut i testificat a l’Escrivania del batlle de Prades, en data 23/9/1695), i que pertanyia i corresponia a dit Josep Noguer major de dies per títol de venda i original creació feta i signada per Pere Girona, pagès de Prades (com consta en instrument públic rebut i testificat en poder de dita vila el dia 6/6/1683); 2) Tot aquell altre censal mort ja creat de 120 lliures i anual pensió consemblants sous que cada 30 d’agost feia i prestava Onofre Roig, pagès de Prades, a dit Josep Noguer major de dies, i a qui pertanyia en títol de consigna a ell feta Per Joan Baltasar, teixidor de lli de Prades (com consta amb instrument públic en poder de l’Escrivania Comuna de dita vila el 31/8/1695), i a qui pertanyia a títol de venda i original creació al seu favor feta per dit Onofre Roig (com consta amb instrument públic en poder de dita Comuna en data 30/8/1695); 3) Tot aquell altre censal mort ja creat de preu 30 lliures i consemblants sous de pensió anual que cada 10 de gener per encàrrec de dit Josep Noguer major feia i prestava Domènec Toda, sastre de Cornudella (com consta en instrument públic en poder de l’Escrivania Pública de Cornudella en data 17/7/1682), i que pertany a dit Josep Noguer major per venda i original creació en favor seu feta per Pere Simó i Toda i llur muller Caterina, com a principals, i Guillem Voltes menor de dies, paraire, i [Felicià] Martorell, teixidor de lli, de dita vila de Cornudella, com a avaladors (com de dita venda i original creació consta amb instrument públic en poder de l’Escrivania Pública de Cornudella, en data 10/1/1630); 4) Tot aquell censal mort ja creat de preu i propietat 21 lliures i anual pensió consemblants sous que tots els anys el dia dotze de setembre a dit Josep Noguer major feia i prestava Francesc Mestre, de la vila de Riudoms; el qual censal pertanyia a aquest per assignació al seu favor feta per Pere Compte, en tant que curador dels béns de Pere Sagarrés, pagès de dita vila de Riudoms -com consta per instrument públic rebut i testificat en poder de Mateu Romeu, notari públic de Reus, en data 20 de setembre de 1677.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 200; Gay, Pere : Manual 1696, full 537 revers; llatí.