1685 Àpoca dot dels cònjuges Conesa Espasa a Jaucet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de juny 1685. ÀPOCA DOT. Bernat Conesa, pagès de Prades, usufructuari dels béns dotals de la seva muller Magdalena Espasa, propietària, en dit nom confessen haver rebut en diners comptants del seu gendre Ramon Jauset, pagès de Prades, present, 87 lliures i 18 sous en diferents partides, les quals són a compte d’aquelles 110 lliures que els dits cònjuges retingueren, tal i com s’expressà en capítols matrimonials quan la seva filla Maria es casà amb l’esmentat Jaucet. Són testimonis Pere Monter i Ramon Anglès, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.