1684 Consigna pagament a Onofre Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 10 de maig 1684. CONSIGNA. Josep Calderó, Rafel Bonet i Isidre Viles, el present any jurats de la Universitat de Prades, per tal de satisfer a la Reverent Comunitat de Preveres de l’església parroquial d’Alcover vint lliures moneda barcelonesa que els està devent la Universitat de Prades i Particulars persones d’ella de pensions degudes el present any de cert censal mort de preu quatre-centes lliures, assignen i consignen a dita Reverent Comunitat o al seu col·lector l’esmentada quantitat que ha de pagar a dita Universitat Onofre Exalà, pagès de la present vila, el proper dia de sant Jaume apòstol com a part del preu de l’arrendament del pa del forn d’aquesta. Són testimonis Marc Cerdà i Josep Espasa, pagesos de Prades. Tot seguit es relata que el mateix dia fou comunicada i intimada aquesta consigna, a la seva pròpia casa, a Onofre Exalà, qui digué que tant li feia pagar a uns o altres. D’aquesta intima signen com a testimonis Francesc Rius i Mateu Casals mitjà, també pagesos de Prades.

FONT. AHT: FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí. 

ANOTACIÓ. L’arrendament d’Onofre Aixalà està datat el 23 de gener, és del tercer terçó del forn de pa, pel temps d’un any i el preu de 81 lliures.