1684 Arrendament taverna del vi a Josep Forcades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 2 de febrer 1684. ARRENDAMENT PÚBLIC. Josep Calderó, Rafel Bonet i Isidre Viles, el corrent any jurats de la Universitat de Prades, per espai de vuit mesos que van començar a córrer l’anterior dia 8 de gener i acaba el dia 8 de setembre, arrenden a Josep Forcades major de dies, pagès de la mateixa vila, present i acceptant, la taverna de vi d’aquesta població, pel preu de 24 lliures i 10 sous, i segons els pactes i condicions establerts en la corresponent tabba. El dit preu s’ha de pagar en dues iguals pagues: la primera als vuit del mes de maig primer vinent, i la darrera el primer vuit de setembre. I dit Forcades, per major seguretat del seu compliment dóna com a avaladors (“fidejussores”) a Onofre Exalà i Joan Quaderch, presents, que accepten tal responsabilitat. Principal i fidejussors obliguen tots els seus mobles. Són testimonis Bernat Conesa i Josep Romeu, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, capsa 1 : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí (text extens) i català (resum).