1683 Procura dels cònjuges Jaucet Anglès a Josep Roig

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de desembre 1683. APODERAMENT. Gabriel Jauset, pagès de Prades, com a usufructuari dels béns dotals de llur muller Margarida Anglès, i dita Margarida com a propietària dels mateixos, en llur respectius noms, constitueixen i ordenen llur procurador a Josep Roig, pagès de la mateixa vila, present, per a que en dits noms exigeixi, rebi i recuperi dels administradors de la causa pia o almoina instituïda i fundada pel difunt reverent Mateu Segarra, prevere i beneficiat de la santa església de Tarragona, aquelles 25 lliures moneda barcelonesa a dita Margarida assignades l’any 1681 pel rector i jurats de Prades en tant que parenta de dit fundador, com consta en el llibre de dita causa pia guardat a l’Escrivania pública i comuna de dita vila, i pugui dur a terme tots els tràmits relacionats. Són testimonis Josep Forcades menor, pagès de Prades, i Pere Oliver, pagès de Capafonts.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí.