1683 Àpoca a Torner pels administradors de l’Hospital de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 de juny 1683. ÀPOCA. Josep Roig, Gabriel Oliver i Bernat Conesa, el corrent any jurats de la present vila de Prades i en dit nom administradors de l’hospital de dita vila, signen àpoca de rebuda a Pere Torner, pagès de la mateixa vila, present, de trenta lliures moneda barcelonesa que són en lluïció i quitació d’aquell censal mort ja creat de preu consemblants trenta lliures i pensió anual deu sous que cada 11 de setembre rebia dit hospital sobre els béns de dit Torner, i especialment sobre una peça de terra posseïda per dit Torner al terme de dita vila, col·loquialment conegut com l’hort de na Xana (“Chana”), i que pertany al dit hospital per títol de nova creació a ell feta per Pere Noguer i llur muller Caterina com a principals, i Mateu Noguer i altres, tots de la vila de Prades, com a fiances, segons consta en acte rebut en poder de l’Escrivania Comuna de Prades dit dia 11 de setembre de 1589. Són testimonis Pere Oliver i Josep Oliver, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.