1682 Permuta Viles amb Dídac Salvador

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 6 d’agost 1682. PERMUTA. Josep Viles i Isidro Viles, pare i fill, pagesos de Prades, permuten i canvien a Diego Salvador, pagès de la mateixa vila, diverses peces de terra (a les partides del Pagès, Coma de Tàrrega, Molí Nou i l’Horta del Cirer), per una masia derruïda i sense teulada, amb un corral clos cobert de paret i cobert de teulada, terres conreades, terres ermes i boscatges contigus que aquest té al terme de Siurana, partida dita l’Esquirola, d’uns 50 jornals d’extensió. La peça de terra que té a la partida del Pagès afronta a l’est amb Onofre Exalà, al sud amb el caminet de l’horta del Pagès i part amb mossèn Joan Torner, a ponent i al nord amb el camí de Vimbodí, i cinc parts diferents d’aquest tros estan subjectes a cinc senyories diferents: part per la comanda de Santa Magdalena de Prades a cens de vuit diners, altra part pel Benefici sota invocació de Sant Pere fundat en la Parroquial església de Prades a cens de 3 sous 4 diners, altra part per dit Benefici a cens de 2 sous 3 diners, altra part per la sagristia de dita parroquial església a cens d’1 sou 10 diners, i altra per la Confraria col·loquialment dita dels llauradors a cens d’1 sou 8 diners. Pel que fa a la peça de terra situada a la Coma de Tàrrega és de quatre jornals d’extensió i afronta a l’est amb Sebastià Pàmies, al sud amb Antoni Montserrat, a ponent amb el camí de la Devesa, i al nord amb el barranc. La peça de terra del Molí Nou té aproximadament mig jornal d’extensió, i afronta a l’est amb el camí del Moli Nou, pel sud amb el camí de la Portella, a ponent amb el mas de la Rectoria, y al nord amb lo riu, la qual es té pel benefici de sant Joan fundat en dita parroquial Iglesia a cens de 2 sous, amb lluïsme, fadiga i tota senyoria directa d’aquell. D’altra banda, la peça de terra situada a l’Horta del Cirer té unes dues porques de tinguda, i afronta a l’est amb el pubill Jaume Arnau, al sud amb la sèquia de l’horta, a ponent amb Pere Torner, i al nord amb el barranc; aquest hort li pertany per acte de venda a carta de gràcia que li va fer Carles Masdeu, fadrí cirurgià d’aquesta vila, pel preu de catorze lliures, i volent dit Viles que dit Salvador, donant-li dit Masdeu les dites catorze lliures, li hagi de tornar el dit hort, i els canviarà la masia derruïda i sense teulada per un casal de paret cobert de teulada. Són testimonis Josep Calderó major i Josep Calderó menor, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.