1675 Arrendament del refresc de la fira a Mateu Noguer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 23 d’agost 1675. ARRENDAMENT PÚBLIC. Joan Juncosa, Joseph Viles i Ramon Serdà, aquell any jurats de Prades, havent procedit en legítima subhasta mitjançant Jaume Capdevila, nunci i corredor públic de la mateixa, per temps de cinc dies que comencen a córrer aquell mateix dia i acabaran el dia 27 d’aquell mateix mes d’agost, arrenden i concedeixen a Mateu Noguer, pagès de dita vila, com a major donant i oferint en l’encant públic, el Refresc de la fira de Prades, pel preu de seixanta lliures moneda barcelonesa que, descomptada una lliura (potser d’eixaus, però el document no ho justifica), resten cinquanta nou lliures, que s’estipula dit arrendatari ha de pagar sense dilacions el dia 27 d’aquell mateix mes i any. Per major seguretat l’arrendatari dóna com a avalador (“fermansa”) i principal pagador al seu germà Josep Noguer, i tant l’un com l’altre accepten les condicions de l’arrendament, obliguen tots els seus béns mobles, i fan el corresponent jurament.

Són testimonis Esteve Espasa i Pau Bonet, també pagesos de la població. Qui dóna fe d’aquest acte és Pere Domènech, notari i escrivà de la Casa i Consell de la vila de Prades.

Pel seu interès transcrivim el text d’aquest arrendament.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718); català.


REFRESCH DE LA FIRA A MATHEU NOGUER. PREU 59 LLIURES.

Die 23 Agusti 1675.

Los Magnifichs Joan Juncosa, Joseph Viles y Ramon Serda, lo present y corrent any jurats de la present vila de Prades, per temps es a saver de sinch dies que comensen a córrer vull dia present y finiran als vint y set del present mes de agost, havent precehit llegítima subhastacio en la forma solita y acostumada mitjansant Jaume Capdevila nuntio y corredor publich de la present vila, arrenden a Matheu Noguer, pages de dita vila, tant com a mes donant y oferint en lo encant publich, present, lo Refresch de la fira de la present vila, ab los pactes y condicions seguents y devall escrits, y no sens ells.

Primo. Ab y condicio que lo dit Matheu Noguer no puga vendrer sino vi blanch, vi claret y granaxa fret y no calent y aiguardent a raho de tres sous la lliura.

Item. Ab pacte y condició que la Universitat de la present vila vendra al dit Noguer tota la neu se aura de menester per provisio de dita fira y refresch, a raho de deu reals la carrega de setze robes a la boca del pou del mas del Pages, y que dit Noguer la haja de vendrer dos diners la lliura.

Item. Ab pacte y condició que lo dit Noguer durant lo dit arrendament haja y dega tenir provehida la Botiga del dit refresch be y degudament de tot lo necessari a coneguda dels mostesaps de la present vila, y per a dit effecte se haja de sosmetrer a les ordinacions de aquells.

Y los dits srs jurats convenen y en bona fe promethen al dit Matheu Noguer que durant lo temps del dit arrendament no permetran que ninguna persona, tant habitants de la present vila com forasters venguen ninguna manera de vi ni aigua fret dins la present vila y terme de Prades, per preu del arrendament de seixanta lliures moneda Barcelona, que rellevada una lliura ha guanyat resten sinquanta nou lliures.

Y lo dit Matheu Noguer, present, ab los pactes, condicions y preu sobredits accepta y promet dites sinquanta nou lliures pagar als dits srs. jurats o en aquell a qui ells ordenaran als vint y set dies del present y corrent mes de agost, sens dilació; y per major luitió y seguretat de dites coses ne dona per fermansa y principal pagador a Joseph Noguer, son germà, lo qual, present, accepta; y per attenyer y complir les sobredites coses tant lo principal com la fermansa ne obliguen tots y sengles bens seus mobles, ab totes obligacions y renuntiations, y la fiansa especialment renuntia a la llei que diu que primer sia convingut lo principal que la fermansa. Y ab jurament.

Testes sunt Estephanus Espasa ab Paulus Bonet, ambo agricola ville Pratarum.