1675 Arrendament de la primera taverna a Josep Romeu

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de setembre 1675. ARRENDAMENT PÚBLIC. Joan Juncosa, Joseph Viles i Ramon Serdà, aquell any jurats de Prades, havent procedit en legítima subhasta mitjançant Jaume [`cognom::Capdevila]], nunci i corredor públic de la mateixa, arrenden per temps d’un any i pel preu de 55 lliures i 10 sous a Josep Romeu, pagès de Prades, una de les dues tavernes que la universitat de Prades acostuma a arrendar. La concessió s’inicia el dia en curs, i acaba el mateix dia de 1676, no comprenent però els cinc dies que dura la Fira. El pagament es fa en tres terminis quadrimensuals (“tres iguals pagues o terces de quatre en quatre mesos”, en concret els dies 8 de gener, 8 de maig i 8 de setembre de 1676). L’arrendatari ha de tenir la taverna degudament proveïda ”de vi blanc, vi vermell y oli, tot bo” i s’ha de sotmetre a les ordinacions i indicacions dels mostassàs. Els jurats prometen a l’arrendatari donar-li deu rals per cada càrrega de vi comprada per a provisió de la taverna “si és del Camp de Tarragona, o Priorat de Cartoixa”, i “si és de la Conca de Barberà o de altra part dotze sous tant solament”, i un ral per cada quartera d’oli comprat fora de Prades i set si el compra en aquesta vila. “Y tant lo que es dona per lo vi com per lo oli haja dit Romeu de carregaro sobre lo preu de dites mercaderies de cada de aquelles respective”. Durant l’arrendament les autoritats no permetran que ningú ni de la vila ni foraster vengui de cap manera vi ni a l’engròs ni a la menuda en la vila i terme de Prades, fora que sigui “de la collita dels habitants de la present vila y collit dins lo mateix terme”. Com a fermança (avalador) posa a Pere Ribas, Pere Oliver i Jaume Moragues, pagesos de Prades, que accepten el càrrec i condicions. Els testimonis són Pau Vellet i Joan Baltesar, joves (“adolescentes”, en llatí) de Prades. . Qui dóna fe d’aquest acte és [`notari::Domènech, Pere|Pere Domènech]], notari i escrivà de la Casa i Consell de la vila de Prades. Aquest acte es troba en el full 4 anvers i revers del llibre, però en aquests primers fulls la numeració està malmesa.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718), full 4 anvers; català.