1772 Pere Casals àpoca dot a Joan Casals Gras i mare

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 28 de novembre 1772. ÀPOCA DOT. Pere Casals, pagès de Prades, atorga i reconeix a Magdalena Gras vídua de Josep Casals, i Joan Casals i Gras, mare i germà respectivament de dit atorgant, el pagament a ell fet de la quantitat de cinquanta lliures pagades en diners al comptat, una peça de terra campa situada en dit terme de Prades i partida dita de les Forquetes, i la roba a ell promeses per aquests en els Capítols matrimonials entre ell mateix i Maria Roig, fets i signats el dia 31 de gener del corrent any, en poder del mateix Salvador Alba i Molins, notari d’Ulldemolins, tot lliurat en la forma convinguda en dits capítols. Foren testimonis el reverent Joan Febrer, prevere, i el doctor en medicina Magí Vives, ambdós veïns de dita vila de Prades. L’atorgant signa de pròpia mà.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1772, full 233; castellà.