1770 Juncosa venda terra a Casals

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

4 de juny 1770. VENDA TERRA. Josep Juncosa Ferris, pagès de Prades, vengué perpètuament a favor de Pere Casals Gras, pagès de la mateixa vila, i pel preu de 65 lliures barceloneses, tota aquella peça de terra campa d’un mig jornal de llaurar, situada al terme de Prades, partida del Castellot, i que afronta a l’est i sud amb Pau Roig, a l’oest amb Francesc Pagès, i al nord amb el reverent Joan Pinyó. Acte en la data dalt indicada, en poder de Francesc Meyà i Lloses, registrat a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc el dia 2 de juliol del mateix any, essent-ne l’escrivà Ignasi Bunyol. Com que el resum del document d'aquest registre està escrit en català hem de suposar que aquesta era la llengua del document original, situació que canviarà a partir de 1774, en què es generalitzarà la castellanització del registre.

FONT INDIRECTA. AHT: Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, top. 5 : manual 1770, full 388; català.