1769 Capítols matrimonials Vicent Espasa (Vilanova) amb Teresa Roig Gras

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 de març 1769. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols Matrimonials entre Vicent Espasa Domènech fadrí pagès (fill de Josep Espasa, pagès difunt, i de Maria Domènech, vivint, cònjuges de Vilanova de Prades) i Teresa Roig Gras donzella (filla de Pau Roig i de Teresa Gras, cònjuges vivents de la vila de Prades). La dita Maria Espasa, mare de Vicent Espasa contraent, constitueix aquest hereu universal de tots els seus béns, reservant-se però en vida el ple i íntegre usdefruit dels mateixos, del qual promet sustentar als cònjuges esdevenidors i la seva família, treballant aquests per al profit de la casa; i reservant-se també 100 lliures per al dot d’altres fills i filles així com per a poder-ne disposar lliurement. En cas que dit matrimoni no tingués descendència, però, el dot es reduiria a 150 lliures, havent de retornar la resta a dita donadora si vivia, o si no fos així al seu hereu o successor. Per la seva banda els pares de la contraent doten aquesta amb 150 lliures i diverses robes, però si moria sense fills només podria disposar de 75 lliures i hauria de retornar la resta als donadors. Tal i com és habitual, la dita contraent lliura el dot al seu esdevenidor marit, però aquest haurà de retornar-lo sempre que restitució de dot tingui lloc. D’altra banda, aquest i la seva mare fan a la contraent vint lliures de creix, augment de dot o donació per noces, que passarien als fills cas de tenir-ne, o en disposaria lliurement si aquest no fos el cas, alhora que associen la contraent a totes compres i millores (al terç amb la mare del contraent, per meitat faltant aquesta). Respecte a l’herència dels fills, preferiran els mascles a les femelles, i els del present matrimoni als de qualsevol altre, però aquell que vulguin i que considerin més hàbil. Són testimonis Josep Febrer, fadrí pagès de Prades, i Anton Vinyes, fadrí pagès d’Ulldemolins. Pau Roig signa personalment, però la resta no ho fan per no saber escriure.

Aquesta escriptura està inscrita al manual 1769, full 162 revers, del Registre d’Hipoteques de Montblanc (AHT), en data 1 d’abril del mateix any.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins: Alba i Molins, Salvador : Manual 1769, full 59; català.