1764 Capítols matrimonials Pere-Josep Roca amb Maria Joanpere

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Cornudella, 27 de desembre 1764 (“any de la Nativitat del Senyor 1765”). CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols matrimonials entre Pere-Josep Roca, fadrí, pagès (fill d’Andreu i Teresa Roca, vivints), i Maria Joanpere, donzella (filla del difunt Andreu Joanpere, també pagès, i Serafina, muller en segones núpcies de Ramon Lleberia), tots de la vila de Prades. Els dits Andreu i Teresa Roca nomenen al seu fill Pere-Josep hereu universal, reservant-se l’usdefruit de llurs béns i acollint a la casa i heretat familiar els futurs contraents, a més de 25 lliures per testar i lliurement disposar-ne. Per la seva part, Serafina concedeix en dot a la seva filla Maria Joanpere 100 lliures i diversa roba a més d’una caixa

FONT. AHT: Fons Notarial de Cornudella : Sans, Francesc : Manual 1764-1765, full 236; català.


ANOTACIÓ: L’esmentada Serafina és Serafina Oller. Ho sabem pel testament que du a terme en la mateixa data, escripturat també pel notari Francesc Sans. Per tant hauríem d’entendre que els fills del seu primer matrimoni serien Joanpere i Oller.