1764 Capítols matrimonials Pau Montaner (d’Ulldemolins) amb Florentina Noguer Miret (de Prades).

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 30 de gener 1764. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols matrimonials entre Pau Montaner, fadrí pagès (fill de Josep Montaner, pagès difunt, i de Maria Antònia Angli, vivint, tots d’Ulldemolins) i Florentina Nogué Miret, donzella (filla de Josep Nogué, pagès, i de Teresa Miret, cònjuges vivents, tots de Prades). Els pares de la contraent doten aquesta amb: 80 lliures, procedents de la reserva del pare, que tindrà obligació de pagar-li la seva germana Paula “Pàmies y Nogué” (que no podrà accedir als béns dels pares fins haver fet aquest pagament), vint-i-cinc de les quals haurà de gastar pels funerals dels seus progenitors; la meitat de la casa que tenen al carrer Major de la vila de Prades, que pertany a la mare, però posteriorment a l’òbit d’aquesta, obligant-se aquests en vida a donar habitació entretant i des del dia de les noces als cònjuges esdevenidors, partint-se en aquest cas els mobles en tres parts iguals, dues per a Paula i una per a Florentina; també li donen diverses peces de roba i una caixa de pi amb pany i clau, però com que no poden comprar-li una flassada i un mantó li donen una peça de terra d’aproximadament un jornal i mig situada en el terme de Prades, en la partida dita la Marfanya, amb pacte que Paula Pàmies o els seus hereus puguin treure-la de ella donant-li dites peces de roba i pagant-li totes les millores fetes en l’esmentat tros; finalment, si Florentina morís sense descendència, en tal cas pugui disposar de la meitat del seu dot i hagi de tornar la resta. Pel que fa al dot del contraent, la seva mare i el seu germà Baptista donen a Pau Montaner part d’una peça de terra que tenen a Ulldemolins, en la partida dita del riu Montsant, d’aproximadament un jornal d’extensió, i d’algunes peces de roba, podent disposar només de la meitat del dit si mor sense fills o filles. El creix que el contraent fa a la seva esdevenidora muller és de 15 lliures, associant-la a totes compres i millores. Foren testimonis Pau Roig i Agustí Torroella, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1764, full 220; català.