1762 Bonaventura Oliver àpoca a Magí Roig relacionada dot

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 28 d’agost 1762. ÀPOCA. Bonaventura Oliver, apotecari de Prades, reconeix a Magí Roig, pagès de dita vila, que en compliment de la quantitat promesa en dot a la seva muller i cunyada de dit Roig, Maria [“Oliver y”] Òdena, en els seus Capítols matrimonials atorgats ja amb motiu del seu primer matrimoni (rebuts en poder del notari Ortega, de Valls) aquest li ha lliurat 55 lliures barceloneses en diners de comptat. Són testimonis Rafel Montserrat, pagès de Prades, i Josep Fàbregues, clavater de Valls. Dit Bonaventura Oliver signa el document de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 116/1762; català.