1761 Capítols matrimonials Francesc Roig Cavaller (de Mont-ral) amb Paula Juncosa Jover (de Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 24 d’octubre 1761. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Francesc (“Francisco”) Roig Cavaller, fadrí, pagès de Mont-ral (fill d’Isidre Roig, també pagès de dit lloc i de Maria Rosa Cavaller, cònjuges vivints) i Paula Juncosa Jover, donzella (filla de Jeroni Juncosa, pagès de Prades, i de Cecília Jover, cònjuges vivents).

Els pares de Paula Juncosa nomenen aquesta hereva universal, emperò amb diversos pactes i reserves: d’una banda, en el cas que dits donadors tinguessin un fill mascle l’esmentat nomenament no tindria efecte, i el dot de la seva filla passaria a ser de 150 lliures, sis tovallons i les diverses peces de roba que Isidre Roig i Salvador Roig, pare i germà respectivament de Francesc Roig contraent prometran pagar al seu respectiu fill i germà; en segon lloc, els cònjuges Juncosa es reserven mentre visquin, junts i a soles, el ple i íntegre usdefruit dels béns donats; en tercer lloc, es reserven 400 lliures per dotar i acomodar als altres fills o filles que tenen o puguin tenir; i d’altra banda, ells o el seu hereu o successor recobraran els seus béns cas que el futur matrimoni no tingui descendents o no en tingui cap en edat de testar, tret de 40 lliures de les quals la seva filla Paula podria disposar lliurement.

Per l’altra part Isidre Roig i Salvador Roig, pare i fill, pare i germà de Francesc Roig contraent, doten aquest amb 170 lliures: cent trenta el pare i quaranta el seu germà, a més de diverses robes: les robes i cinquanta lliures el dia de les esposalles, i vint lliures cada any fins completar el dot, podent-ne disposar només de quaranta en cas de no poder assegurar la successió. Francesc Roig aporta en dot a la seva esdevenidora muller i sogres les dites 170 lliures i robes, que en cas de finir el matrimoni hauran de tornar a ell o els seus. D’altra banda, fa i firma carta dotal i d’espoli a Paula, fent-li de creix, augment o donació per noces 20 lliures, volent i consentint que la seva esdevenidora muller tingui el dot i creix en vida, però que en cas de mort el dot torni a ell o els seus, i el creix als seus fills. Per últim els dits cònjuges Juncosa i la seva filla Paula associen a Francesc Roig a totes compres i millores, en funció que tingui lloc o no la donació universal a benefici d’aquesta.

Són testimonis Bernat Pi, apotecari, i Ambròs Jauset, pagès, els dos de Prades.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 184; català.