1756 Roig marmessor Pinyó venda terra a Joan Besora

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1756. VENDA TERRA. Francesc Roig, prevere i rector de Prades, com a marmessor de Joan Pinyó, fadrí pagès de dita vila, difunt, nomenat per aquest en el seu testament atorgat en la rectoria el 25 de desembre de l’any passat 1755, ven a Joan Besora, també pagès de Prades, pel preu de 21 lliures barceloneses, tota aquella peça de terra de conreu d’uns sis jornals d’extensió que per antiga possessió de dit Pinyó dita marmessoria té i posseeix al terme de Prades, partida dita del coll de Forcals; la qual peça de terra limita a l’est amb terres de Maria Llaberia vídua, al sud part amb el camí de Cornudella, part amb Pere-Joan Girona i part amb el pinar de la vila; a l’oest amb dit Girona, i al nord amb el camí d’Albarca.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 :  Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 103; castellà.