1738 Venda terra en subhasta a Pere-Josep Pàmies per deute de Pau Cendrós

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 19 de desembre 1738. VENDA TERRA. Emanuel Beyrat, nunci jurat de la Cort del Batlle de Prades, i com a tal mer executor de dita Cort, de voluntat del batlle Sebastià Pàmies, atenent i considerant aquella sentència verbal feta i promulgada en dita present Cort l’anterior dia 30 d’agost en favor del Prior i Convent de Sant Rafael de Carmelites Descalços de la vila de la Selva i contrària a Pau Cendrós, pagès de Prades, per la quantitat, d’una banda, de 55 lliures pel deute principal i per les despeses fetes amb motiu de tal execució, el magnífic batlle de Prades, Sebastià Pàmies, acordà posar a pública subhasta tota aquella peça de terra dita la Cavalla situada al terme de Prades i prop l’Ermita de Sant Antoni de Pàdua, d’uns quatre jornals d’extensió (afrontant a l’est i sud amb un barranc, a l’oest amb els hereus del difunt Baptista Anglès, i al nord amb el camí que va a l’esmentada ermita), que era propietat de dit Cendrós, i que fou concedida per 188 lliures en favor de Pere-Josep Pàmies, ferrer i pagès de dita vila, com a més donant en encant públic i en força de dita execució. Per la qual cosa dit batlle ven la dit peça de terra a Pere-Josep Pàmies, d’acord amb la corresponent tabba, datada l’1 d’octubre de 1738 en la Cort de Prades, i en aquest document transcrita. Segons aquesta el comprador tindrà obligació d’encarregar-se (per així convenir-hi dit Cendrós) de tot aquell censal mort ja creat, de preu i propietat cent lliures i anual pensió cinc lliures que tots els anys, el dia 3 de desembre, dit Cendrós fa i presta a dits pare prior i convent, començant a pagar-la en tal data de 1739; i la resta de dit preu haurà de pagar-la en diners al comptat el dia de la signatura de l’acte, a efecte de satisfer a dits pare prior i convent el seu deute principal i despeses. El document inclou l’àpoca de dita resta pagada al comptat, i és seguit de l’acte pel qual Pere-Josep Pàmies s’encarrega del suara esmentat censal. Són testimonis Rafel Montserrat, fuster, i Pere-Joan Anglès, pagès, ambdós de la vila de Prades. Entre els diversos documents consten les signatures de Sebastià Pàmies i Pere-Josep Pàmies, així com del primer de dits testimonis, que signa per Emanuel Beyrat, per no saber aquest escriure.

FONT. AHT: FN de la Selva del Camp, capsa 20: Martí, Felicià : Manual 1737-1739; llatí; tabba en català. 

Presa la raó a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc el 22 de gener de 1769, essent escrivent de la mateixa Rafael de Ribes i Calbet, notari i escrivent de l’ajuntament de dita vila. [FONT. AHT: CHM, llibre 3: manual 1769, full 28; català].