1731 Sebastià Pàmies regidor àpoca a arrendatari

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 15 de desembre 1731. ÀPOCA. Sebastià Pàmies, regidor primer de Prades, en tant que legítim procurador de dita universitat i ajuntament (com consta a l’escrivania comuna de dita vila el dia 14 del corrent mes i any, en poder de Rafel Bonet, prevere i rector de la vila), reconeix que Josep Llorach i Moixó, domiciliat a la vila de Reus, present, li donà i pagà 555 lliures, 18 sous i 6 diners moneda barcelonesa, que completen aquelles 700 lliures que foren el preu de l’arrendament pel terme de dos anys fet pels regidors de Prades (en poder de l’Escrivania Comuna d’aquesta vila, en data 6 de març de 1728). Són testimonis Marià Ferris, pagès de Prades, i Jaume Boada, manyà de Reus.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 237: Gay, Pere : Manual 1731, full 659; llatí.