1724 Capbreu de Joan-Baptista Juncosa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 24 de juliol 1724. CAPBREU. Joan-Baptista Juncosa, prevere i beneficiat de la parroquial església de la vila de Prades, confessa i reconeix que té i posseeix per Nicolau de Cardona i de la Cerda, comte de Prades i senyor de la present vila i terme, en alou, lluïsme, firma, fadiga i altre qualsevol dret dominical : en primer lloc, tot aquell corral que antigament era hort, situat dins la present vila i prop del Portal del Pont, el qual afronta d’una part amb un pati de dit confessant, d’altra part i pel darrera amb la muralla, i pel davant amb el pati del pont, on rau un portal; pel qual corral dit confessant està obligat a pagar anualment al comte de Prades un sou de cens, pagador el dia de Nadal. En segon lloc, una devesa situada al terme de dita vila de Prades i a la partida dita lo Ranch, devesa que afronta a l’est, sud, oest i nord amb terres de dit Juncosa confessant, i per la qual fa i presta a dit noble i successors una perdiu "bona y grassa", cada any pagadora el dia de Nadal, sense lluïsme, firma i fadiga. Són testimonis Francesc Roig, pagès de Prades, i Antoni Olives, habitant de Falset.

FONT. ACAC : fons Notaris forans, reg. 2125 : Taula del Capbreu del comtat de Prades (1724-1727), full 19; català.