1711 Àpoca dot de Salvador Guixà a Llorenç Noguer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Aquest document el coneixem per la transcripció feta el 20 de juliol de 1753 per l’escrivent Francesc Meyà i Lloses, notari públic resident a Cornudella, inclosa en el procés intitulat "Joseph Lladó, labrador de la villa de Prades, contra Joseph y Maria Segarra y Guixà, consortes de dicha villa", i en la separata dedicada als instruments produïts per part dels cònjuges Segarra.


Prades, 29 d’agost 1711. ÀPOCA. Salvador Guixà, pagès de Prades, ara habitant de Tarragona, confessa haver rebut de Llorens Noguer, pagès de dita vila, com a hereu que és del seu difunt germà Ramon Noguer, del mateix lloc i ofici, tot el dot i robes que prometeren en Capítols Matrimonial (dipositats a la Comuna de Prades en data 17 d’octubre de 1700) a Maria Jaucet, llavors donzella, quan es desposà amb dit Ramon Noguer, i que també aportà en dot quan en segones núpcies es desposà amb Salvador Guixà. Són testimonis Josep Romeu, pagès, i Ramon Roig, negociant, ambdós de dita vila de Prades.

FONT INDIRECTA. Arxiu Comarcal del Priorat : Fons Pascó (ACP) : Cort del Batlle de Prades (Plec de Processos) : "Joseph Lladó, labrador de la villa de Prades, contra Joseph y Maria Segarra y Guixà, consortes de dicha villa"; català.