1710 Encarregament de dos censals per Salvador Guixà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Aquest document el coneixem a través de la transcripció de l'original que estava dipositat a l'Escrivania Pública i Comuna de Prades, realitzada pel notari de Cornudella Francesc Meyà i Lloses, comissionat a tal efecte pel reverent Jacint Roig, prevere i rector de Prades, i realitzada el dia 25 de febrer de 1752.

Prades, 22 de novembre 1710. ENCARREGAMENT CENSALS. Salvador Guixà, pagès de Prades, atenent a la compra que féu a Pere Noguer, prevere i beneficiat de la mateixa vila, tota aquella casa situada dins la dita vila, al carrer de la Peixera Vella, que confronta per la part del davant amb el dit carrer i per l’altra banda amb la casa de Rafel Bonet, pel preu de 210 lliures barceloneses, i atenent també al pacte segons el qual dit comprador es reservaria 145 lliures del dit preu a l’objecte que per la dita quantitat s’encarregaria de dos censals morts ja creats en favor de la Reverent Comunitat de Preveres de Prades i que abans corresponia el prevere Pere Noguer, prevere de la mateixa vila; s’encarrega dels esmentats dos censals, un de preu 125 lliures i pensió sis lliures i cinc sous, i l’altre de preu 20 lliures i pensió una lliura, comprometent-se a fer els corresponents pagaments a la dita Reverent Comunitat, i deixant indemne dels dits censals a l’esmentat Pere Noguer.

Per a major seguretat, Salvador Guixà obliga tots els seus béns, i especialment, a títol de precari, l’abans esmentada casa, per a que en cas d’impagaments sigui venuda a l’encant públic per tal de satisfer aquests. Són testimonis Pau Lleberia i Francesc Rius, joves pagesos de Prades.


FONT INDIRECTA. Arxiu Comarcal del Priorat : Fons Pascó (ACP) : Escrivania de Prades; transcripció per Franesc Meyà (1752); llatí.