1700 Debitori de Francesc Roig per compra de blat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 11 de maig 1700. DEBITORI. Francesc Roig, pagès de Prades, reconeix deure a Jaume Soler, negociant de Reus, en qualitat de Procurador del reverent Josep Estadella, prevere de dita vila, present, vuit lliures barceloneses que són el legítim preu i valor de dues quarteres de blat a raó de quatre lliures per quartera que promet pagar sens dilació a aquell o a dit principal el proper dia o festa de sant Bertomeu apòstol. Són testimonis Joan Jauset i Miquel Baltasar menor, els dos de la vila de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades :  Dos, Jaume :  Manual 1700-1702, full 41; llatí.