1684 Promesa de Jeroni Juncosa al batlle de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 10 de juny 1684. PROMESA. Jeroni Juncosa, pagès de Prades, atenent al fet que Onofre Llobregat major, pagès de la mateixa vila, ha aturat durant el temps d’apel·lació d’una sentència feta per Joan Juncosa, batlle de dita vila, en favor de ell dit Jeroni Juncosa i en contra de dit Llobregat, i que dit batlle no volgué que s’executés dita sentència sense que primer dit Jeroni Juncosa prestés caució, promet a dit batlle, tot i que absent, que sempre que per dit batlle general del comtat o altre jutge superior la sobre dita sentència fos revocada, restituirà totes les penyores que haurà executat al dit Llobregat, i per major seguretat dóna per fermança a Ramon Jauset, també pagès de Prades, present i acceptant; i per complir les dites coses tant principal com fermança obliguen tots els seus béns mobles i de cadascun d’ells a soles. Són testimonis Pere Bonet i Pau Bonet, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.