1683 Cònjuges Pont Monrós venda terra a Pere Sabater

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 de desembre 1683. VENDA TERRA. Jaume Pont, cirurgià i veí de la vila de Prades, i la seva muller Maria Monrós, en qualitat respectivament d’usufructuari i propietària dels béns de dot d’aquesta, venen a Pere Sabater, pagès de la mateixa vila, una peça de terra d’uns quatre jornals d’extensió, part plantada de castanyers i part erma que tenen i posseeixen al terme de Prades, en la partida dita del Montagudell, pel preu de 40 lliures barceloneses, i que afronta a l’est amb Pere Calderó, al sud amb la pubilla de Pere Vilalta, a ponent amb dits venedors, i al nord amb el terme de Vallclara. Amb un altre acte que segueix a aquest els dits venedors signen acte de rebuda en la forma següent: per vint lliures dit Pere Sabater s’ha d’encarregar d’aquell censal mort ja creat de consemblant preu i propietat i de 20 sous anuals de pensió que dits cònjuges Pont fan i presten a la Comunitat de Preveres de la parroquial església d’Ulldemolins; i per les altres vint lliures li ha pagar amb la venda i original creació en favor de dits cònjuges Pont d’un altre censal de consemblant preu i propietat. Els testimonis són Gabriel Jauset i Joan Borrell, pagesos de Prades. Aquesta documentació segueix el patró de tenir una doble versió, en llatí i en català, aquesta amb caràcter de resum. La numeració correspon a la versió llatina. D’altra banda, la cronologia assenyala el 26 de desembre de l’any de la Nativitat del Senyor de 1684, que complementat en el fet que figuri a l’inici del manual ve a demostrar que es correspon al 26 de desembre de 1683 del nostre actual calendari. Segueixen les corresponents actes d’encarregament de censal, la primera, i de creació del mateix, la segona, totes dues en llatí.

FONT. AHT: FN de Prades, llibre 2 : Domènech, Pere : Manual 1684-1686, full 1; llatí (versió completa) i català (resum).