1683 Assignació deute a Rafel Bonet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 31 de maig 1683. ASSIGNACIÓ. Els magistrats Josep Roig, Gabriel Oliver i Bernat Conesa, el corrent any 1683 jurats de la vila de Prades, actuant amb consentiment i llicència del Consell de la Universitat, com consta -segons asseguren- en el Llibre de les Determinacions de dit consell, per pagar i satisfer les 435 lliures que la Universitat de Prades deu a la Reverent Comunitat de Preveres de la parroquial església de Reus per les causes i raons contingudes en un acte de debitori que dits jurats han de signar en favor d’aquesta, assignen i consignen a dita Reverent Comunitat eo al seu procurador o col·lector, tot i que absent, consemblants 435 lliures moneda barcelonesa degudes per Rafel Bonet, arrendatari del quinzè instituït per dita universitat, de part del preu del dit arrendament. Consta que en acte que segueix a aquest aquesta assignació fou comunicada a dit Rafel Bonet en la seva pròpia casa, el qual hauria contestat que “tant se estimaria pagar a hu com a altre”. Com en altres actes d’aquest manual, hi ha versió en català i versió en llatí.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català (versió) i llatí (versió)].