1681 Àpoca del prevere Claries a Juncosa per deutes censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 23 de juny 1681. ÀPOCA. Cristòfol Claries, prevere i beneficiat de la parroquial església de Prades, en qualitat de bosser de la Reverent Comunitat de Preveres de la dita vila, reconeix que Joan Juncosa major de dies, present, li ha pagat 36 lliures moneda barcelonesa que corresponen al total d’aquelles pensions degudes d’ençà de l’any 1646 d’aquell censal mort ja creat de preu i propietat vint lliures i d’anual pensió consemblants sous que dita Reverent Comunitat o el seu bosser reben per aquella terra campa que tenen i posseeixen a l’esmentada vila, a la partida dita del Tillà, i que fou originàriament creat per Jaume Llaurador. Són testimonis Pere Sobirosa i Josep Espasa, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí.