1676 Arrendament molins de la Universitat de Prades a Onofre Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 5 d’abril 1676. ARRENDAMENT PÚBLIC. Joan Juncosa, Josep Viles i Ramon Serdà, dit any jurats de la vila de Prades, arrenden per dos anys (del dia de cap d’any de 1676 fins dit dia de 1678) a Onofre Exalà, com a major ofertant en encant públic, els molins de la Universitat d’aquesta vila al terme de Prades, anomenats “los molins de la vila” i els molins de dita universitat situats a Ciurana, dits “los molins de l’Esquirola”, amb totes les terres contigües, pel preu de quaranta quarteres de blat “bo y rebedor”, amb tot un seguit de pactes i condicions que podem llegir en la transcripció del document que adjuntem tot seguit. Aquest document, de qui dóna fe el notari Pere Domènech, que és l’escrivà de la Casa i Consell de la vila de Prades, està inclòs al llibre titulat “Llibre y Rebedor dels Inventaris se pendran en favor de la Universitat de la present vila de Prades tant de la Roba y prendes de la segrestia de la parroquial Iglesia de dita vila com també de Nostra Senyora de la Abellera, confraries, causes pies y altres coses de dita vila. Y també dels actes y obligacions se faran dels arrendaments acostuma a fer dita Universitat (les quals escriptures eo actes deu rebrer lo escrivà de la casa y consell de la mateixa vila) comensant als 20 dies del mes de Agost del any 1675 per mi Pere Domènech, notari y escrivà lo present y corrent any de dita casa y Consell”. Dit Onofre Aixalà, arrrendatari, dóna com a avaladors a Jaume Besora i Joan Besora, pagesos de Prades. Els testimonis són Ramon Juncosa i Pere Pocurull, també pagesos d'aquesta vila.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718), full 7 revers;  català.


TRANSCRIPCIÓ: MOLINS A ONOFRE EXALÀ. “Die 5 aprillis 1676 in villa Pratarum. Los Magnífichs Srs. Joan Juncosa, Joseph Viles y Ramon Serdà lo present y corrent any jurats de la present vila de Prades, per temps és a saber de dos anys y que comensaran a córrer lo die de Cap de Any del present any 1676 y finirà de dit die a dos anys arrenden a Onofre Exalà, pagès de la present vila, present, tant com a mes donant y offerint en lo encant publich los Molins de la Universitat de la present vila en lo terme de Vilanova de Prades anomenats los Molins de la Vila y los molins de en lo terme de Ciurana dits los Molins de la Esquirola ab totes les terres en los dits molins contigües per preu quaranta quarteras de blat bo y rebedor, ab los pactes y condicions següents y devall escrits, y no sens ells:

Primo, ab pacte y condició que lo dit Onofre Exalà haja de pagar lo preu del present arrendament ab dos iguals pagues, ço és vint quarteres per al dia y festa de Nostra Senyora de Agost del present any 1676, y vint quarteres de dit die a un any, y que aquell haja de portar dins la botiga de la present vila. Item, ab pacte y condició que lo dit Exalà haja y tinga obligació durant lo temps del dit arrendament de pagar totes les pencions dels cens tant de blat com també de diner y també les que lis fan dits molins y altres molins en dites terres situats los quals estan derruïts y de present no molen. Item, ab pacte y condició que lo dit Exalà no puga traurer artigues sinó en les terres de ahont se acostuma, restant salvos los boscatges. Item, ab pactes y condició que lo dit Exalà haja de molturar tot lo blat se moldrà en dits molins a la trenta y una, y si ell lo porta al molí a vintiquatrena; Ítem, ab pacte y condisió que si en dits molins y haurà blat de persones forasteres y si dits forasters hauran engranat y a la barreija y haurà de tres quartans en amunt dit Exalà tinga obligació de traurelne y moldrer lo dels habitants de la present vila . Item, ab pactes y condició que dit Exalà tinga obligació de moldrer de franch tot lo blat que la present vila portarà pera les almonies [sic]. Item, ab pacte y condició que lo dit Exalà tinga obligació de sustentar y mantener los dits molins de ço és fusta, aser, ferro __________________ acceptat les moles y los edificis, totes coses dels molins que en cas se rompien y espallen se haja de adobar a costa de la vila.

Y lo dit Exalà present, ab los pactes y condicions sobredits accepta lo càrrech del dit arrendament, y per major briho y seguretat de dites coses ne dóna per fermances y principal pagador a Jaume Besora y Joan Besora pagesos de la present vila, los quals presents accepten lo càrrech de dita fermansa y pera attényer y complir les dites coses, tant lo principal com les fermances ne obliguen tots y sengles béns seus y de qualsevol de ells a soles mobles y les fermances, renuncien a la llei que diu que primer sia convingut lo principal que la fermansa, y a son propi for, y ab totes les demés renunciations y obligacions, y ab jurament llargament ho firmen y juren. En mà y poder de mi, Pere Domènech, Notari y Escrivà de la casa y Consell de la present vila, dia y any sobredit.

Testimonis Ramon Juncosa y Pere Pocurull, pagesos de la present vila".