1675 Arrendament de les fleques del pa a Francesc Cugat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de setembre 1675. ARRENDAMENT PÚBLIC. Joan Juncosa, Josep Viles i Ramon Serdà, el corrent any 1675 jurats de Prades, per temps d’un any (que s’inicià l’anterior dia de sant Jaume i acabaria d’aquell dia a un any, tret dels cinc dies de la Fira que no es comprenen en aquest arrendament), i havent estat precedit de la legítima subhasta duta a terme per Jaume Capdevila, nunci i corredor públic de la vila, arrenden a Francesc Cugat, pagès d’aquesta, en tant que major postor en l’encant públic, les fleques del pa bell i pa de quart que tots els anys acostuma a arrendar la Universitat de Prades, amb tot un seguit de pactes i condicions que podem llegir en la transcripció que adjuntem d’aquest acte notarial inclòs en el “Llibre y rebedor dels Inventaris se pendran en favor de la Universitat de la present vila de Prades (...)” , que de forma resumida intitulem com a Llibre d’Administració Econòmica d’aquesta, i del qual en dóna fe Pere Domènech, notari públic de Prades i escrivà de dita Universitat i Consell. Per a major seguretat en els seus compromisos, dit Cugat arrendatari dóna com a avalador ("fermança") dels mateixos a Joan Besora, també pagès de Prades, que com ell mateix n'assumeix i jura els compromisos contrets. Són testimonis Pau Vellet i Joan Baltasar, fadrins (“adolescentes”) de Prades.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718), full 5 anvers; català.


TRANSCRIPCIÓ:

FLEQUES DE TOT LO ANY A FRANCESCH CUGAT. PREU DE 4 LLIURES 10 SOUS.

Die 8 septembris 1675 in villa de Prades.

Los honorables Joan Juncosa, Joseph Viles y Ramon Serdà, lo corrent y present any jurats de la present vila de Prades, per temps es a saber de un any que comensa a córrer lo die y festa de sant Jaume de juriol prop pasat y finira de dit die a un any (acceptats los sinch dies de la fira que nos comprenen en lo present arrendament), havent precehit llegítima subestacio mitjansant Jaume Capdevila, nuncio y corredor publich de la present vila, arrenden a Fran(cesch) Cugat, pagès de la present vila, present, tant com a mes donant y offerint en lo encant publich les fleques del pa bell y pa de quarto que tots anys acostuma arrendar la Universitat de la present vila, per preu de quatre lliures deu sous, ab lospactes y condicions seguents y devall escrits:

Primo, ab pacte y condicio que lo dit Cugat, durant lo temps del dit, haja y dega tenir les dites fleques provehides be y degudament de pa bo y rebedor a coneguda dels mostesaps de la present vila, y per a dit effecte se haja de sosmetrer a les ordinacions de dits mostesaps.

Item, ab pacte y condició que lo dit Cugat tinga obligacio de pastar lo blat se pastara en dites fleques al preu se vendra lo blat en la plaça de Monblanch, y ames del dit preu se li donara dos sous per quartera, conforme se acostuma.

Item, ab pacte y condició que dit Cugat haja de pastar lo pa de quarto un real menos per quartera que no lo pa bell.

Item, ab pacte y condicio que les dites quatre lliures deu sous haja de pagar ab dos iguals pagues, ço es la primera per al dia y festa de Nadal primer vinent, y la darrera y ultima per al dia y festa de sant Jaume de juriol despres seguent sens dilació.

Y los dits srs. convenen y en bona fe prometen al dit Francesch Cugat ferli haver y tenir dites fleques, y que durant lo temps del dit arrendament no permetran que ninguan persona venga pa en la present vila y terme de Prades, sinó es ell dit Cugat acceptat lo pa dels terçons que arrenda la Universitat de la present vila, lo qual nos compren en lo present arrendament; y lo dit Francesch Cugat, present, ab los pactes y condicions sobre dites, y per los dits temps y preu accepta lo carrech del dit arrendament, y per major luitió y seguretat de dites coses ne dona per fermança y principal pagador a Jaume Besora, pages de la present vila, lo qual, present, accepta lo carrech de dita fermança y per attenyer y complir totes les sobre dites coses, tant lo principal com tambe la fermança ne obliguen tots y sengles bens seus y de quiscun de ells a soles, mobles; ab totes obligacions y renuntiations; y lo dit Jaume Besora, fermansa sobre dit, espressament renuntia a la llei que diu y disposa que primer sia convingut lo principal que la fermança; y ab jurament llargament, tant los dits sers. Jurats com també los dits principal y fermança o juren y firmen, en ma y poder de Pere Domenech, notari y escrivà de la Casa y Consell de la present vila de Prades, dia y any sobre dits.

Testes sunt Paulus Vellet et Joannes Balthesar, ambo adolescentes ville Pratarum.