1811 Capítols matrimonials Josep Roig Casals (Prades) amb Maria Masgoret (Fulleda)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Fulleda, 9 d’abril 1811. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Josep Roig Casals, fadrí pagès (fill de Josep Roig, també pagès, i de Maria Casals, cònjuges difunts, tots de la vila de Prades) i Maria Masgoret Gener, donzella (filla de Josep Masgoret, pagès vivent, i de Maria Gener, difunta, veïns de Fulleda).

Primerament Josep Casals, avi matern del dit Josep Roig esdevenidor contraent, per títol de donació i heretament universal dóna a aquest tots els seus béns presents i futurs, reservant-se’n emperò mentre visqui tot el ple i íntegre usdefruit, del qual promet mantenir en la seva casa i companyia a dits esdevenidors cònjuges i família, treballant aquests en profit de la mateixa. També dit Josep Casals es reserva la quantitat de 500 lliures moneda catalana per acomodar a la seva filla Magdalena Casals i Febrer, que junt amb les robes corresponents a la seva dot se li hauran de lliurar en dos anys consecutius a comptar des del dia del seu desposori, en paga i satisfacció dels seus drets de legítima paterna i materna; en cas que dita Magdalena no pogués contraure matrimoni “carnal o espiritual” dit Casals estipula que sigui mantinguda i alimentada per dits esdevenidors cònjuges treballant emperò en profit de sa casa, i ordena que en cas que no congeniés amb aquests o els seus hereus per via d’aliments o terces anticipadores rebi dels mateixos la quantitat de cinc sous diaris, i a més tingui i posseeixi per habitació una de les dues cases que té en propietat a Prades. I encara dit Casals es reserva la quantitat de 400 lliures per a testar i disposar-ne lliurement. Emperò, si dit Josep Roig Casals, nét de Josep Casals, morís sense descendència en edat de testar només podria disposar dels béns que eren propis del seu difunt pare, i per drets maternals de la quantitat de cent lliures, retornant la resta a dit donador o als seus hereus.

En un altre capítol Josep Masgoret, pare de Maria Masgoret cònjuge esdevenidora, en paga de tots els seus drets dóna a aquesta, amb efectes un cop realitzat el desposori, tres-centes cinquanta lliures (pagadores cinquanta del dia del desposori a un any, i altres cinquanta consecutivament cada any en dit dia), diverses peces de roba, i tota aquella peça de terra, part plantada de vinya i part garriga, de tinguda aproximada un jornal i mig, que dit donador té i posseeix al terme de Fulleda i partida dita de les Cerveres; la qual donació es reduiria a 150 lliures en cas que dita Maria Masgoret morís sense tenir fills en edat de testar. D’altra banda Maria Masgoret, en presència i amb consentiment del seu pare, constitueix i aporta el dot a ella promès al seu esdevenidor marit i a Josep Casals, avi d’aquest, que al seu torn li signen carta dotal i d’espoli i alhora li fan de creix, augment o donació per noces la quantitat de 150 lliures moneda barcelonesa, que estipulen sigui dels fills en cas de tenir-ne, i que en cas contrari pugui usufructuar mentre visqui, o bé prendre’n la meitat i lliurement disposar-ne. També, seguint l’antic costum i pràctica de la ciutat, camp i arquebisbat de Tarragona, dit Josep Casals i cònjuges esdevenidors, s’associen a totes compres i millores que tinguin lloc al llarg del present matrimoni (vivint els tres al terç, i vivint els dos per meitats), les quals seran pels fills d’aquest en cas de tenir-ne, podent en cas contrari disposar cadascun de la seva part.

És pactat entre dites parts que en cas de fills d’altres posterior matrimoni els fills d’aquest siguin preferits a qualsevol altre, preferint els fills a les filles i seguint l’ordre de primogenitura, tot i que s’estipula que si el fill major fos profés en religió en tal cas l’ordre de primogenitura no valdria i l’herència passaria al segon fill seguint l’ordre estipulat de sexe i edat.

Josep Casals i Josep Masgoret signen personalment, mentre que per la resta ho fa un dels testimonis, veïns de l’Espluga.

FONT. ACCB : FN de l’Espluga de Francolí,  reg. 385 : Marsal i Llenas, Joan : Manual 1811-1812, full 121/1811; català.