1773 Gestions marmessors del difunt Jaume Dos

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 de setembre 1773. MARMESSORIA. El reverent Jacint Roig, prevere i rector; Francesc Gras, prevere i beneficiat; i Bernat Pi, apotecari, tots de Prades, en tant que marmessors i executors del darrer testament que el difunt Jaume Dos, pagès de dita vila, atorgà el dia 7 de setembre de 1753 en poder de l’Escrivania de Prades, funden i institueixen a favor de l’ànima d’aquest quatre misses anuals i perpètues a caritat de sis sous cadascuna, i a tal fi cedeixen a la Reverent Comunitat de Rector i Preveres de l’esmentada vila un censal mort ja creat de propietat 40 lliures i pensió anual una lliura i quatre sous mb que anualment i en son cert dia Pau Febrer, pagès de Prades, correspon a la dita marmessoria, i que està subjecte al pacte de redimir i quitar que ara la Reverent Comunitat estarà obligada a respectar, cosa que en nom d’aquesta juren els esmentats preveres Jacint Roig i Francesc Gras.

FONT. AHT : FN de Cornudella : Sans, Francesc : Manual 1772-1773, full 169; català.