1764 Miquel Oliver encàrrec censal relacionat compra tros a Joan Domènech

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Cornudella, 13 de desembre 1764. ENCÀRREC CENSAL. Miquel Oliver, pagès de Prades, atenent a la venda que el dia present li ha fet Joan Domènech, fadrí de la mateixa vila, d’un tros de terra situada a Prades, partida de lo Segalàs, per altre nom designada com a lo Maset, segons la qual acta de venda dit Oliver comprador es reté 60 de les 100 lliures del preu de dita venda a fi i efecte que s’encarregui o bé llueixi tot aquell censal mort ja creat de preu 60 lliures i actual pensió anual 16 sous que dit Domènech venedor correspon a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades, certifica el compromís de dit encàrrec, obligant especialment i expressament hipotecant dit tros de terra i autoritzant dita Reverent Comunitat a posar-lo en encant públic en cas d’impagament d’una o més pensions del dit censal. Miquel Oliver signa personalment aquest document.

FONT. AHT: FN de Cornudella : Sans, Francesc : Manual 1764-1765, full 65; català.