1763 Capítols matrimonials Francesc Pernau Soldevila amb Paula Pi Roig

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 d’agost 1763. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre el doctor en medicina Francesc (“Francisco”) Pernau Soldevila, habitant a la vila de Prades (fill del difunt Josep Pernau, pagès d’Arbeca, i de Mariagna Soldevila, vídua, vivent) i Paula Pi Roig, donzella (filla de Bernat Pi, apotecari de Prades, i de Maria Roig, cònjuges vivents).

Primerament Francesc Pernau contraent es dota “ab lo poch que ab sa industria ha adquirit” i amb allò que li pertoqui de les legítimes paterna i materna. D’altra banda els pares de Paula contraent, com a dot matrimonial i legítimes, concedeixen a aquesta: d’una banda, 140 lliures barceloneses, pagadores vint-i-cinc d’elles el dia de les noces, i les restants a raó de 25 lliures anuals, a més de diverses peces de roba, a més d’una caixa d’àlber usada, amb els seus pany i clau, amb pacte que si mort sense descendència en edat de testar només podrà disposar de 40 lliures, i ha de tornar la resta de diners i les robes tal com es trobaran. D’altra banda el futur contraent fa a dita Paula de creix, augment o donació per noces la quantitat de 25 lliures que assegura durant la vida natural de Paula, i que en cas de mort passaran als eventuals fills; també associa aquesta, per meitats, a totes compres i millores que dit matrimoni dugui a terme.

Són testimonis J.B. Franquet, de Cornudella, i Ambròs Jauset, pagès de Prades.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 528 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1763-1764, full 146 revers/1763; català.