1762 Josep Romeu venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 10 de desembre 1762. VENDA CENSAL. Josep Romeu, pagès de Prades, per restaurar la seva casa, que té al carrer del Forn d’aquesta vila, ven a la Reverent Comunitat de Preveres d’aquesta parroquial església, en presència de Jacint Roig, prevere i rector, i de Francesc Gras, prevere i beneficiat de la mateixa, així com del notari, tot aquell censal mort ja creat de preu 20 lliures i pensió 12 sous que cada 19 de març, des del darrer 14 de setembre, li correspon Josep Llanes, pagès de la mateixa vila en força de creació feta per aquest (amb auto en poder de Felicià Jori, notari de Reus, datat el 21 d’octubre de 1753), i que està subjecte a redempció; dient i intimant al dit Josep Llanes a satisfer les obligacions del mateix. Són testimonis Anton Cabanyes i Josep Casals, pagesos de Prades, signant aquest primer en nom de dit Romeu,que no sap escriure.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 163/1762; castellà.