1762 Capítols matrimonials Joan Montserrat Febrer (de Prades) amb Maria Macip Cugat (de Gratallops)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Gratallops, 21 de juny 1762. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Joan Montserrat Febrer, jove sastre de Prades (fill d’altre Joan Montserrat, també sastre de Prades, vivent, i de Tecla Febrer, difunta) i Maria Macip Cugat (filla de Josep Macip, pagès difunt, i de Maria Cugat, vivent, cònjuges de Gratallops). Primerament Joan Montserrat, esdevenidor cònjuge de la dita Maria Macip, es dota de una part amb dos patis, situats un a Prades i l’altre a Gratallops, així com amb cent lliures barceloneses, un llit parat i la roba “del seu ús y port”, que tot junt, segons es diu, sumaria 200 lliures moneda barcelonesa, cosa que farà constar en un memorial que entregarà al notari dels presents capítols, i a més caldria afegir-hi els drets de legítima paterna i materna que puguin pertocar-li en els béns dels seus pares. D’altra banda Maria Cugat (“Macip” en els capítols), mare de dita Maria donzella, per raó del dit matrimoni i de tots els drets que a la seva filla puguin pertocar-li dels béns familiars, amb donació que es diu entre vius, concedeix a la seva filla: de una part tota aquella peça de terra, de vinya i ametllers plantada, d’uns tres jornals d’extensió, situada al terme de Gratallops i en la partida dita dels Aiguats, de l’altra dos llençols i quaranta lliures amb diferents robes de lli i de llana, pagador tot el dia de les esposalles. I d’altra part promet donar-li quatre anys d’estada en casa de dita donadora junt amb el seu esdevenidor marit. Aquesta donació està subjecta al pacte que si dita Maria donzella morís sense fills o filles en edat de testar, en tal cas només podria lliurement testar, fer i ordenar la quantitat de deu lliures, i de la terra en pugui disposar tal i com s’expressa en el darrer testament del seu pare, retornant la resta del dot a dita donadora i en cas de faltar aquesta als seus hereus i successors. D’altra banda Maria donzella es dota amb 25 lliures que els seus difunts avis li llegaren. Com és usual, dita Maria donzella constitueix i aporta el seu dot al seu esdevenidor marit, que li fa i signa carta dotal i d’espoli, al temps que li fa de creix, augment o donació per noces la quantitat de vint lliures, de les quals n’hauria de disposar, cas de tenir-ne, en favor dels fills, de la forma que considerés més oportuna, podent-ne disposar lliurement en cas de no tenir dits fills o filles emperò sempre i quan sobrevisqués al dit Joan Montserrat. Dits cònjuges esdevenidors s’acullen i associen per meitats a totes compres i millores que en el present matrimoni tinguin lloc, millores que seran dels fills cas de tenir-ne, per bé que dita Maria donzella en podrà disposar entre aquells de la forma que considerarà més convenient, i en cas de no tenir dits fills en podrà disposar lliurement. També dites parts es comprometen a respectar aquest contracte “y que en lo entretant, per ells ni interposada persona, no entendran ni intrevindran en altre matrimoni”. En l’apartat dels juraments, s’especifica que dit Joan Montserrat és menor de 25 anys i major de 24, i la dita Maria major de 18. Un i altre testimoni són veïns de Gratallops, un dels quals signa per dits contraents i l’altre dels testimonis.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 374 : Gay, Bonaventura : Capítols matrimonials 1761-1766, full 155; català.